sekretesspolicy

Home / sekretesspolicy

Bästa kund!
Det gläder oss att du är intresserad av dataskydd. Vi vill ge dig en lättbegriplig översikt över vår dataskyddsprocess.
Vårt mål är att ge dig en fantastisk kundupplevelse som även innebär att du alltid kan lita på oss och att du känner att vi alltid är öppna och ärliga. Tack vare att du litar på vår produkt kan vi ge dig denna fantastiska kundupplevelse. Vi vill tacka dig för ditt samarbete.

Vilka är vi?
Vi är Rävekärr pizzador AB, men vanligtvis kallas vi bara pizzador. Du kan alltid kontakta oss på följande sätt:

Rävekärr Pizzador AB
Fågelbergsgatan 2A
431 33 Mölndal
Sverige
E-post: info@pizzador.se

När du besöker vår webbplats samt när du registrerar dig eller lägger beställningar så innebär det att du godkänner den här sekretesspolicyn.

Som personuppgiftsansvarig avgör vi hur vi ska behandla dina personuppgifter, i vilket syfte och med vilka medel. Vi är skyldiga enligt lagen att ge dig följande information – men för oss är det främsta skälet att vi anser att ett samarbete alltid ska bygga på ärlighet.

Som personuppgiftsansvarig är det vårt ansvar att all vår behandling av uppgifter sker i enlighet med lagens krav. Vår behandling av dina personuppgifter sker utifrån vad du rimligen kan förvänta dig (länk till ”berättigade intressen”).

Om du har några frågor om dataskyddet hos Pizzador kan du alltid kontakta den som är dataskyddsansvarig hos oss via följande e-postadress: info@pizzador.

Vårt företag har även en global sekretessansvarig eftersom vi är en del av den stora familjen Delivery Hero Group.

Som koncern fattar vi vissa beslut tillsammans. Vårt moderföretag, Delivery Hero SE, Oranienburger Straße 70, 10117 Berlin, Tyskland, och vi bestämmer gemensamt hur vi ska behandla personuppgifter och vilka syften vi anser lämpliga.
Vi är din kontaktpunkt om du har några frågor angående vårt dataskydd.

Du har rätt till sekretess och det är ditt val
Som kund kan du själv välja vilken information du vill dela med oss. Vi behöver naturligtvis viss information för att kunna fullgöra vårt avtal. Men det innefattar inte nödvändigtvis all den information som du kan göra tillgänglig för oss. Om du vill avslöja mindre information om dig själv så kan du följa de här stegen:
Cookies: Du kan installera tilläggsprogram i din webbläsare som blockerar onödiga cookies. På så sätt får du inte se några intressebaserade annonser.

Reklam: Om du inte vill få nyhetsbrev från oss kan du avbryta prenumerationen när som helst. Då kan vi inte skicka några av våra fantastiska erbjudanden till dig.

Ingen datadelning: Om du inte vill dela någon information alls med oss så är det trist. Då får vi inte möjlighet att berätta för dig hur bra våra produkter är.

Du kan även utöva följande rättigheter när som helst:
Rätt till tillgång
Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi lagrar om dig och hur vi behandlar de uppgifterna.

Rätt till rättelse
Om du upptäcker att de uppgifter som vi har om dig inte stämmer kan du alltid be oss korrigera dem.

Rätt till radering
Du kan alltid be oss ta bort uppgifter om dig som vi har lagrade.

Rätt till begränsning av behandling
Om du inte vill att dina uppgifter ska tas bort, men inte vill att vi ska behandla dem vidare kan du be att vi begränsar vår behandling av dina uppgifter. I sådana fall så kommer vi att arkivera dina uppgifter och endast integrera dem i våra system igen om och när du vill. Under tiden kan du dock inte använda våra tjänster, eftersom det innebär att vi behöver behandla uppgifterna.

Rätt till dataportabilitet
Du kan be oss att skicka de uppgifter som vi lagrar om dig i ett maskinläsligt format till dig själv eller till någon annan ansvarig person. I det här sammanhanget gör vi då uppgifterna tillgängliga för dig eller den ansvariga personen i JSON-format.

Rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke eller invända mot vidare behandling av dina uppgifter. Det här innefattar också att du kan invända mot behandling som vi utför utan ditt samtycke men baserat på våra berättigade intressen. Det gäller till exempel direkt marknadsföring. Du kan när som helst invända mot att ta emot fler nyhetsbrev. Om du inte samtycker till syftena med vår behandling baserat på berättigade intressen eller om du vill invända mot den så kan du när som helst protestera med anledning av den här policyn eller angående en viss situation. Skicka i så fall ett e-postmeddelande till: info@pizzador.se. Vi kommer då att granska behandlingen på nytt och antingen sluta behandla dina uppgifter i det aktuella syftet eller förklara våra syften till behandlingen och varför vi kommer att fortsätta behandla uppgifterna.

Automatiskt beslutsfattande
Vi behandlar även dina personuppgifter baserat på algoritmer för att förenkla processen. Du har naturligtvis rätt att inte falla under beslut som endast fattas utifrån automatisk behandling. Om du anser att vi har nekat dig åtkomst på ett orättfärdigt sätt kan du alltid kontakta oss på: info@pizzador.se. Vi kommer då att undersöka fallet separat och besluta i varje enskilt fall.

Rätt att klaga
Om du anser att vi har gjort något fel beträffande dina personuppgifter eller rättigheter så kan du när som helst klaga hos lämplig tillsynsmyndighet.

Den tillsynsmyndighet som är ansvarig för oss i det här fallet är:
Datainspektionen
Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Om du vill utöva dina rättigheter kan du när som helst kontakta info@pizzador.se.

Vilka uppgifter behandlar vi?
I följande beskrivning av vår behandling refererar vi i varje enskilt fall till kategorier av personuppgifter. En kategori innehåller flera personuppgifter, vilka vanligtvis behandlas tillsammans i det givna syftet.
Med ”personuppgifter” avses information som kan identifiera dig eller göra dig identifierbar.
Vi behandlar vanligtvis följande kategorier av personuppgifter av följande skäl:

Kontaktuppgifter:
Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, ID från eventuella sociala medier (om tillämpligt).

Anledning:
Om du kontaktar oss så samlar vi in den här informationen eftersom vi behöver veta vem vi talar med och vad vi har talat om, så att vi kan hjälpa dig i det ärende som du kontaktar oss angående.

Platsdata:
Adress, postnummer, ort, land, longitud, latitud.

Anledning:
Vi behöver den här informationen för att kunna leverera dina beställningar. Vi skapar longitud och latitud automatiskt för att kunna behandla din leveransadress i våra sammankopplade system, till exempel vår Rider-app, samt för att visa din adress för våra cyklister eller restaurangers cyklister.

Profildata (huvuddata)
Namn, e-postadress, lösenord, telefonnummer, leveransadresser, intressen, demografiska uppgifter (ålder, leveransadress).

Anledning:
De här uppgifterna är dina huvuddata som vi absolut behöver för att utföra våra tjänster. Utan e-postadress/telefonnummer och lösenord kan du inte skapa en profil. Det här bildar tillsammans med ditt namn dina huvuddata. Vi behöver veta din ålder för att fastställa att du inte är minderårig.

Enhetsinformation och åtkomstdata:
Enhets-ID, enhetsidentifikation, operativsystem samt motsvarande version, åtkomsttid, konfigurationsinställningar, information om internetanslutning (IP-adress).

Anledning:
Vid varje åtkomst lagrar vi den här informationen av tekniska skäl. Vi använder även delar av den här informationen för att upptäcka misstänkt beteende i ett tidigt skede och undvika skada.

Beställningsinformation:
Beställningshistorik, valda restauranger, fakturor, beställnings-ID, kommentarer om beställningar, information om betalningsmetod, leveransadress, lyckade beställningar och avbeställda beställningar.

Anledning:
Varje gång du gör en beställning så läggs den här informationen till i din profil. Du kan visa all den här informationen i din profil när som helst. Informationen bör ge dig en översikt över dina egna intressen och tidigare beställningar. Vi använder även samma information för att förbättra våra tjänster. Dessutom anonymiserar vi den här informationen när du begär radering eller när din profil blir inaktiv, så att vi kan använda informationen i anonymiserad form för att optimera våra tjänster.

Kommunikationsuppgifter:
Namn, e-postadress, telefonnummer, enhets-ID.

Anledning:
Om du vill få vårt nyhetsbrev, ett SMS, eller ett pushmeddelande i appen från oss så behöver vi viss information för att skicka meddelandet. I stället för att hälsa dig med ”Hej du” så tycker vi att det är mer kundvänligt att tilltala dig med ditt namn. Den här kategorin av personuppgifter används också för att vi ska kunna kontakta dig, till exempel om det inte går att leverera en viss produkt och vi vill erbjuda dig ett annat alternativ.

Betalningsinformation:
Betalningsmetod, pseudonymiserad kredit-/betalkortsinformation.

Anledning:
Vi behöver den här informationen för att spåra dina betalningar och tilldela dem till de beställningar som du gjort.

Leveransinformation:
Namn, leveransadress, telefonnummer, beställnings-ID.

Anledning:
I enlighet med principen om dataminimering ger vi bara den information till våra cyklister och restauranger som de behöver för att göra i ordning och leverera din beställning.

I vilka syften behandlar vi uppgifter?
Vi behandlar endast dina personuppgifter i enlighet med stränga juridiska krav. Vi är särskilt uppmärksamma på att ta hänsyn till samtliga principer om behandling av personuppgifter. Delivery Hero Group är mycket måna om öppenhet. Därför behandlar vi endast dina uppgifter om det kan göras lagenligt och du rimligen kan förvänta dig att de behandlas. Om vi under en utvärdering kommer fram till att behandlingen inte rimligtvis kan förväntas så kommer vi endast att fortsätta behandlingen med ditt uttryckliga samtycke.

Skapande av konto, SSO-registrering och administration av din profil
För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster till dig är det nödvändigt att vi behandlar dina personuppgifter. Mycket av den informationen skickar du till oss. Andra delar av informationen samlar vi in automatiskt när du använder våra plattformar. I alla händelser anstränger vi oss för att behandla så lite information som möjligt. Du kan hjälpa oss genom att endast dela med dig av uppgifter till oss som är nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla våra kontraktsenliga förpliktelser.

Skapande av konto
När du skapar ett kundkonto ber vi dig att ange dina huvuddata. Det här innebär information som är absolut nödvändig. Vi kan inte skapa en kundprofil utan de här uppgifterna. Din e-postadress och ditt telefonnummer är särskilt viktiga för oss, eftersom vi använder den informationen för att identifiera dig i vårt system nästa gång du vill logga in. Vi vill även be dig att välja lösenord noggrant. Använd inte samma lösenord på flera webbplatser. Ett lösenord bör bestå av minst 12 tecken, varav minst en liten bokstav, en stor bokstav, ett specialtecken (!?#,%& etc.) och en siffra. Vi råder dig att inte dela ditt lösenord eller din e-postadress med någon annan.

Kategorier av personuppgifter:
Profildata (huvuddata)
Enhetsinformation och åtkomstdata

Rättslig grund:
Artikel 6, stycke 1 b) i GDPR: fullgörande av ett avtal

Inloggning
Om du redan har ett kundkonto behöver du ange din e-postadress och ditt lösenord för att logga in. Om vi upptäcker avvikelser under inloggningen, till exempel att fel lösenord anges flera gånger, kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra skador för både oss själva och dig.

Kategorier av personuppgifter:
Profildata (huvuddata)

Rättslig grund:
Artikel 6, stycke 1 b) i GDPR: fullgörande av ett avtal, för registreringen;
Artikel 6, stycke 1 f) i GDPR, för säkerhetsåtgärderna